[ { "id": "377596", "imdb": "tt13005652", "title": "Stonehouse - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BNWNiYjY1ZGMtMzI1Yi00Zjc2LTg5MGYtYzhkZjE5ZDlmYzMyXkEyXkFqcGdeQXVyMjc3ODEwOQ@@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "3", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt13005652\/season1" }, { "id": "377593", "imdb": "tt6143796", "title": "Workin Moms - Season 7", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BOWVkZTA3ZWUtYmExNy00MDQyLWE2MTYtMmY1NGY4MGU3MTFhXkEyXkFqcGdeQXVyMTA3MzQ4MTc0._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "4", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt6143796\/season7" }, { "id": "377572", "imdb": "tt15310816", "title": "Son of a Critch - Season 2", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BZDViOWU4YTQtMTA0NS00MGQ1LThhOGEtMzUwNWVlYjMxOGQ3XkEyXkFqcGdeQXVyNzc1NDMxMzI@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "4", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt15310816\/season2" }, { "id": "377496", "imdb": "tt20450344", "title": "Romantic Getaway - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMzk2OWFkNTAtODY1Yi00ODg3LWIxMTQtNWY4NzQ2N2U1N2NlXkEyXkFqcGdeQXVyMTI4MDI4OTM4._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "6", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt20450344\/season1" }, { "id": "377474", "imdb": "tt24512706", "title": "Sometimes When We Touch - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BNjQ0Y2ZiODgtMjNmZi00ZGZhLWExNDctZjUzZWM2ZGJjZmY2XkEyXkFqcGdeQXVyMTE5NTM5NTU5._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "3", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt24512706\/season1" }, { "id": "377470", "imdb": "tt24328636", "title": "Paul T. Goldman - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMmI4OGFkNzctYTc5YS00MjZmLWFlNDktYmRlYTIyNDE2YmU1XkEyXkFqcGdeQXVyNTA2MjQ2Mg@@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "6", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt24328636\/season1" }, { "id": "377467", "imdb": "tt1570957", "title": "Worst Cooks in America - Season 25", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMDUyMjIyZDAtODg3NC00MDIzLWJiNTctZDA4OTY4MWJjODc0XkEyXkFqcGdeQXVyMTY2Nzk0NDY@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "8", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt1570957\/season25" }, { "id": "377430", "imdb": "tt0287208", "title": "Dinky Dog - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BYTkzYzMwNTktNzZmZS00ZGM3LWI0ZDYtOWJhNzY4NGRkMTM1XkEyXkFqcGdeQXVyMjcyMDU4NA@@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "16", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt0287208\/season1" }, { "id": "377371", "imdb": "tt0305033", "title": "Grimms Fairy Tale Classics - Season 1", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMDU5YmI0NzktODU3YS00MDA4LWI2OWYtMzQyZjkwNTFhYzBlXkEyXkFqcGdeQXVyNjAwNDUxODI@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "41", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt0305033\/season1" }, { "id": "377369", "imdb": "tt0115355", "title": "Silent Witness - Season 26", "poster": "https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMmFjNmI4OGItZDc4Yi00MDkxLWFkNjctODliNTI1ODU1NTAyXkEyXkFqcGdeQXVyMjY0NzE3NzQ@._V1_SX300.jpg", "genre": null, "status": "Ongoing", "type": "Series", "total_episode": "8", "sub": "Indonesia", "detail": "https:\/\/api.gdriveplayer.us\/v2\/series\/imdb\/tt0115355\/season26" } ]