[{"title":"The Killer","year":"2023","imdb":"tt1136617","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BZGJkMDUwZWQtYTMzMS00NTg5LWE1ZTYtOTVhMDI4NGI1YjMyXkEyXkFqcGdeQXVyODk4OTc3MTY@._V1_SX300.jpg","genre":"Action, Adventure, Crime","runtime":"118 min","director":"David Fincher","country":"United States","rating":"6.7","votes":"182,345","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Quiz Lady","year":"2023","imdb":"tt13405810","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMTQwMjUxMjYtY2RiMS00MzYzLTliYTAtMTc3M2FlZDdiNzI5XkEyXkFqcGdeQXVyMDA4NzMyOA@@._V1_SX300.jpg","genre":"Comedy","runtime":"99 min","director":"Jessica Yu","country":"United States","rating":"6.7","votes":"18,603","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Foe","year":"2023","imdb":"tt8258502","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BNjVjMzZmYjctZTZiNS00YjI5LTgxMWItODAyZWRkMjk3OTY2XkEyXkFqcGdeQXVyMDA4NzMyOA@@._V1_SX300.jpg","genre":"Drama, Sci-Fi, Thriller","runtime":"110 min","director":"Garth Davis","country":"United States, Australia, United Kingdom","rating":"5.4","votes":"9,137","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"The Last Rifleman","year":"2023","imdb":"tt12404266","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMTc5YTUwNWMtM2Q1Ny00Y2E5LWJiZDItMDA4NWViNzY1ZjNlXkEyXkFqcGdeQXVyODY2MzY0NDE@._V1_SX300.jpg","genre":"Drama","runtime":"95 min","director":"Terry Loane","country":"United Kingdom, Ireland","rating":"6.5","votes":"1,445","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"The Bell Keeper","year":"2023","imdb":"tt18252144","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BZTg2MDA2ODAtMTgzNC00ZmRmLTgwN2QtOWM0YzhmYTRmZDU0XkEyXkFqcGdeQXVyMzIwNTI5OTM@._V1_SX300.jpg","genre":"Action, Horror","runtime":"92 min","director":"Colton Tran","country":"United States","rating":"3.8","votes":"389","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Exodus","year":"2023","imdb":"tt15021154","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BNDNjODNlNWYtNTYzNy00YzcxLTk2ZmUtYjllNDg2NzI2ZTQxXkEyXkFqcGdeQXVyMTAxMzY5MDUz._V1_SX300.jpg","genre":"Drama","runtime":"102 min","director":"Abbe Hassan","country":"Sweden","rating":"7.5","votes":"2,111","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Dumb Money","year":"2023","imdb":"tt13957560","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BNGFmZGY4MGMtNzIzZi00ODg1LWJhOWUtOTA3NzlhMDZmOWI5XkEyXkFqcGdeQXVyMTAxNzQ1NzI@._V1_SX300.jpg","genre":"Biography, Comedy, Drama","runtime":"105 min","director":"Craig Gillespie","country":"United States","rating":"6.9","votes":"41,027","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"The List","year":"2023","imdb":"tt12917050","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BY2Q1OTFkZTYtYWI2Yy00ODFiLWE2OTctODE0MmE4N2U5NDk2XkEyXkFqcGdeQXVyODE5NzE3OTE@._V1_SX300.jpg","genre":"Comedy","runtime":"97 min","director":"Melissa Miller Costanzo","country":"United States","rating":"5.7","votes":"2,979","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Forever","year":"2023","imdb":"tt18312914","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BYTAxOTczN2MtMGVjMi00NTAzLWFkYTItYjAxMDNmZmJhODU2XkEyXkFqcGdeQXVyMjQ3MzI5Mjc@._V1_SX300.jpg","genre":"Drama, Sport","runtime":"103 min","director":"Anders Hazelius","country":"Sweden","rating":"N\/A","votes":"532","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"title":"Clinic","year":"2023","imdb":"tt20674378","poster":"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/M\/MV5BMjJlNjE2ZTYtMTI5MS00OTY1LWJiYmQtZGY0NmU5NTNiNTllXkEyXkFqcGdeQXVyMzIxNjM0MjY@._V1_SX300.jpg","genre":"Thriller","runtime":"89 min","director":"Aleshia Cowser Jackson, Aarron Tyson","country":"United States","rating":"6.1","votes":"1,887","sub":"English","status":"Queue","quality":"HD"},{"total_data":10}]